రమేష్ రెడ్డి, విశాకపట్నం

నా పేరు రమేష్ రెడ్డి.నీను business training పొంద్యను. బిజినెస్ training తీస్కున్నతరువాత నా బిజినెస్ ఇప్పుడు బ్రహ్మాండంగా పెర్గుతుంది..!!