శర్మిల, విజయవాడ

“నేను న business develop చేయడానికి చాల కష్టపడ్డాను కానీ పెరగలేదు. కానీ ఈ సర్ బిజినెస్  training తీస్కునతరువత నా బిజినెస్ Easy గా పెర్గుతుంది..!!